حسابداری سبز
وبلاگ شخصی مصطفی ولیزاده-کارشناسی ارشد
 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ
مصطفی ولی زاده

فصل 8 حسابداری مدیریت رهنمای رودپشتی  (بودجه بندی عملیاتی)


مقدمه :
هربنگاه اقتصادی برای دست یابی به اهداف خود نیازمند طرح و نقشه ای(برنامه) است تابتواند به اهداف خود دست یابد بودجه منابع و تعهداتی را که جهت اجرای این برنامه لازم و ضروری است را مشخص می کند.بعلاوه نقش مهمی را در موارد زیر خواهد داشت :
1-تخصیص منابع 2-هماهنگ سازی عملیات 3-تعیین محدودیتهاوالزامات و اقدامات و نتایج موردانتظار4-فعالیت های اختیاری 5-ایجادانگیزه و رهنمود 5-ارائه رهنمودهایی برای کنترل عملیات6-مدیریت جریانهای نقدی و بکارگیری آن به عنوان معیار ارزیابی عملکرد
تعریف بودجه:پیش بینی های مالی یابرنامه ریزی های مالی سلانه رابودجه بندی گویند که درآن نحوه تامین وجوه موردنیازوچگونگی مصرف آنها راتعیین می شود.
وظایف بودجه:
1-طرح ریزی :مشخص کردن چارچوبی ازنقطه شروع فکر تا مرحله برآورد بودجه است
2-وظیفه کنترل :مقایسه بین نتایج واقعی و پیش بینی های بودجه است و درصورت لزوم و انحراف از مقادیر بودجه ای در این مرحله تدابیر اصلاحی نیز اتخاذ می گردد.

اهداف استراتژی در بودجه
استراتژی شرکت مسیری است که شرکت جهت دستیابی به اهداف بلندمدت آن را انتخاب می کند و نقطه شروعی برای برنامه ریزی و بودجه بندی شرکت است در استراتژی شرکت با بررسی عوامل داخلی و خارجی که عملیات را تحت تاثیر قرار می دهند می توان نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و محدودیت ها راشناخت.دربودجه بندی، برنامه استراتژیک سازمان باید مدنظر قرارگرفته شود زیرا درغیر این صورت قادر به استفاده  کامل از تواناییها و تحصیل مزایای کامل ناشی از فرصت ها نمی باشد.

اهداف استراتژیک و اهداف بلند مدت:
این اهداف از طریق بودجه جامع و سرمایه ای به دست می آیند.اهداف کوتاه مدت و بودجه جامع : اهدافی هستند که برای دوره آینده که این دوره می تواند ماهانه ،3ماهه یا سالانه باشد این اهداف مبنایی برای تهیه بودجه جامع هستند .
بودجه جامع :
بودجه جامع خلاصه بودجه های سازمان و برنامه هایی برای فعالیت های عملیاتی سالانه بخشهای تابعه اش می باشد که شامل بودجه عملیاتی و مالی می باشد وبودجه جامع اهداف کوتاه مدت سازمان را به مرحله اجرایی تبدیل می کند و برنامه ی مالی و عملیاتی سازمان را برای یک دوره کوتاه مدت مشخص می سازد وبرنامه های اجاریی جهت دستیابی به اهداف کوتاه مدت سازمان و برنامه های مالی جهت تحصیل و اجرای تعهدات منابع مالی برای عملیات بودجه شده در طی دوره بودجه شده می پردازد .

بودجه عملیاتی :برنامه هایی هستند که منابع مورد نیاز جهت انجام فعالیت ها و نحوه تحصیل این منابع را تعیین می کنند (چه منابعی نیاز داریم و چگونه باید تامین کنیم)وشامل 1-بودجه فروش 2-بودجه موجودی کالاآخردوره 3-بودجه تولید 4-بهای تمام شده بودجه شده 5-بودجه هزینه های اداری و توزیع وفروش 6-سودخالص بودجه شده
بودجه مالی:منابع و نحوه استفاده از منابع رابرای عملیات بودجه شده تعیین می کند و نتایج عملیات بودجه شده را در قالب صورتهای مالی برای دوره بودجه شده مشخص می کند و اجزاء آن عبارتند از :1-طرح تامین مالی 2-بودجه مخارج سرمایه ای 3-بودجه نقدی 4-ترازنامه بودجه شده 5-صورت گردش وجوه نقد بودجه شده.

 

فرایند بودجه بندی:
کمیته بودجه:اهداف کلی بودجه را برای واحد تجاری تنظیم و تصویب می کند وتهیه بودجه را هماهنگ ساخته و هدایت می نماید وتضادها و تفاوتهای ممکن در تهیه بودجه را حل می کند و درنهایت بودجه نهایی را تصویب می کند و برعملیات نظارت کرده و نتایج عملیات را بازنگری می نماید و بازنگری های مربوط را درطی دوره تصویب می نماید .
دوره بودجه :بودجه معمولا برای دورهای از زمان تهیه می شود که معمولا سالانه است وممکن است مستقل از سال مالی باشد ومنطبق بودن آن با سال مالی می تواند فرایند کنترل را آسان سازد.
رهنمودهای بودجه:کمیته بودجه مسئول تهیه رهنمود های اولیه بودجه است که تنظیماتی را برای بودجه و نظارت برتهیه آن ارائه می کند .وکمیته رهنمودهارا پس از بررسی با دوره اقتصادی ،بازار،اهداف استراتژیک سازمان ،برنامه بلندمدت و...منتشر می کند .
پیشنهادات اولیه بودجه :هرمرکز مسئولیت پیشنهاد اولیه بودجه خود را براساس رهنمود های بودجه دارد ودرتهیه بودجه خود به عوامل داخلی (پذیرش فرایند تولید جدید ،تغییر در طرح محصول یاترکیب محصول ،معرفی محصول جدید،تغییردر انتظارات یا فرایندهای عملیاتی )و عوامل خارجی (دیدگاه صنعت،فعایتهای رقبا،محصولات جایگزین شده،توان چانه زنی مشتری،توان چانه زنی نسبه به عرضه کنندگان مواداولیه ،نیروی کار و ..)توجه داشته باشند .
مذاکرات، بررسی و تصویب:مذاکرات در تمامی سطوح سازمان اتقاق می افتد و زمانی این بودجه کامل می شود که کمیته بودجه آن را تصویب کند وسپس مدیرعامل با کلبودجه موافقت کرده و آنرا به هیئت رئیسه ارائه می دهد
تجدید نظر:عوامل داخلی یا موقعیت های خارجی جدید ممکن است منجر به اصلاح بودجه شوند . و درصورت برخورد با شرایط خاص یا قبول سیاستهای بودجه مستمر اقدام به تجدید نظر در بودجه می نمایند
بودجه بندی در سازمانهای غیر انتفاعی:
در سازمانهای غیر انتفاعی یک نتیجه نهایی مانند سود عملیاتی که به عنوان هدف قابل رسیدگی در بودجه بندی قلمداد می شود وجود ندارد . هدف سازمانهای غیرانتفاعی ارائه خدمات موثروکارا درحد تعیین شده می باشد .درنتیجه بودجه سازمانهای غیرانتفاعی توان و محدودیتهای موجود را بیان می دارد . سازمانهای غیرانتفاعی تهیه بودجه را با برآورد درآمد کل در دوره بودجه شروع می کند وبودجه باید نشان دهد که سازمان می تواند حداقل با مبالغ برآوردی سربسرشود .بودجه نشاندهنده منابع طرحهای سازمان است که ازآنها جهت اجرای فعالیتها استفاده می کندتجدید نظر در طی دوره به ندرت اتفاق می افتد و عملیات سازمان معمولا از بودجه تبعیت می کند .
بودجه بندی شرکتها در نظام بین المللی :
کشورهای چندملیتی با مشکلات بودجه بندی دیگری روبرو می باشند که به علت تفاوتهای فرهنگی و زبانی ،محیطی های حقوقی و سیاسی متفاوت ،نوسانات نرخ ارز و تفاوت در نرخهای تورم در کشورهای مختلف و… ایجاد شده اند رویه بکار رفته در یک کشور ممکن است خلاف کشوردیگر باشد همچنین نوسانات نرخهای جاری ارز و تفاوت نرخهای تورمی  باید دربودجه منعکس شود .
مشکلات اخلاقی و رفتاری و پیاده سازی در بودجه بندی :
یک بودجه زمانی موفق است که شخص مسئول آن را به اجرا در آورد اجرای موفق مستلزم اخلاقی مناسب می باشد . به منظور تشویق افرادی که مسئول تهیه و اجرای بودجه می باشند و همچنین برای دستیابی به اهداف سازمانی ،مدیریت باید فکتورهای رفتاری و اخلاقی را در بودجه بندی درنظر بگیرد .
میزان دشواری اهداف بودجه:اگر اهداف بودجه ساده باشند نمی توان کارکنان را جهت انجام تلاشهای بهتر تشویق کرد و اگر اهداف بودجه از نظر دستیافتنی بودن دشوار باشند مدیر نیر از هر تلاشی جهت دستیابی به آهداف دلسرد و مایوس می شود وبه طور ایده آل ،اهداف بودجه باید چالش انگیز و دست یافتنی باشند .
عوامل مهم در بودجه های موفق:
1-مهمترین این عوامل پذیرش و حمایت بودجه توسط تمام مدیران و کارکنان می باشد 2-بودجه شخصی شده باشد یعنی هرکس بودجه را متعلق به خود می داند 3-بودجه به احتمال زیاد موفق است اگر افراد آن را به عنوان ابزاری جهت هماهنگ سازی قلمداد کنند نه آن را به عنوان ابزار فشار تلقی کنند 4-دارای مقادیری از لحاظ منطقی دقیق و از لحاظ فنی صحیح باشد.
روشهای بودجه بندی :
1-بودجه بندی برمبنای سال قبل(سنتی) 2-بودجه بندی برمبنای صفر 3-بودجه بندی برمبنای درصدی ازفروش 4-پیش بینی های متغیر5-بودجه بندی برمبنای عملکرد متوان یا ارزیابی عملکرد جامع 6-بودجه بندی برمبنای الگوبرداری از رقبا 7-بودجه بندی برمبنای فعالیت 8-بودجه بندی تدریجی 9-بودجه بندی برنامه ای
رویکرد بودجه بندی برمبنای سال قبل:
براساس این رویکرد بودجه سال جاری برمبنای نتایج مالی واقعی سال قبل صورت می گیرد و این روش زمانی مورد بررسی قرار می گیرد که مبالغ واقعی هنوز شناخته نشده باشند و در این روش بودجه سال جاری به وسیله تغییردر سطح حساب نسبت به سال قبل تعیین می شود
مزایا:1-ساده بودن روش 2-سرعت تهیه بودجه 3-مفید بودن درسالها ابتدایی فعالیت
معایب:1-عدم حمایت از ایجاد ارزش 2-کاربرد بدون ضابطه از درصد های با توجه به رویدادهای واقعی گذشته 3-تمرکز بر اقلام ورودی به جای اقلام خروجی (محصول) 4-عدم توجه به عوامل محصول و مشتری که ممکن است باعث انحرافاتی شود 5- عم حمایت از بهبود مستمر 6-عدم تمرکز برمرکز هزینه 7-عدم کنترل هزینه ها در حین رشد هزینه ها 6-عدم توجه به عوامل فعالیت
بودجه بندی برمبنای صفر:
پیتر پیر (Peter Phyrr) بودجه بندی برمبنای صفر را چنین توصیف كرده است:«یك برنامه عملیاتی و فرآیند بودجه ای است كه هر مدیر را ملزم می كند كه به نحوی كامل، مشروح  ومستدل درخواست بودجه خود را از پایه صفر (زیرا مبنای صفر است) توجیه كند و مسوول اثبات این امر باشد كه چرا باید هر مبلغ را به مصرف برساند». (برای تمام فعالیت هایی که در یک سال اتفاق می افتد برنامه ریزی می شود)
بودجه بندی بر مبنای صفر درمقایسه با بودجه سنتی ، دارای مزایایی به شرح ذیل است:
الف) این بودجه درباره این كه آیا فعالیتها باید ادامه یابند یا متوقف شوند، توجیه بیشتری دارد
ب) اشتراك مساعی تمام كسانی را كه با بودجه ارتباط دارند، مجاز می داند

ج) ازآنجایی كه هریك از شقوق مختلف باید به طور كمی محاسبه شده ، معیارهای لازم برای مقایسه وجود دارند و لذا، ارزیابی آنها روشن وخالی از ابهام است
د) فعالیتهایی كه اولویت پایین دارند، با اطمینان خاطر حذف میشوند
در ظاهر ، بودجه بندی برمبنای صفر باعث میشود كه بتوان اولویتهای بودجه را به شیوهای بهتر تعیین كرد و كارآیی سازمان را بالا برد، ولی واقعیت این است كه چنین كاری باعث میشود تا مقدار بیشتری كارهای دفتری انجام شود واحتمالاً روحیه افراد و مدیرانی كه باید برای اقلام هزینه های پیشنهادی دلایل موجهی ارائه نمایند تضعیف گردد .به همین دلیل است كه در زمان كنونی نسبت به سال های پیشین از بودجه بندی برمبنای صفر كمتر استفاده  می شود .
بودجه بندی برمبنای فعالیت
هدف این سیستم نشان دادن ارتباط بین منابعی است كه سازمان برای مصرف آنها جهت تولید محصولات برنامه ریزی می كند. به كمك ABB باید بر تولید محصولاتی كه موفقیت سازمان را موجب می شوند تمركز یافت و سپس با مدیریت منابع سازمان اعم از زمان، پول، نیروی انسانی و غیره منابع بیشتر را به فعالیتهایی اختصاص داد كه موجبات آن را فراهم می سازند.
ABB
 برخلاف بودجه بندی سنتی كه عوامل هزینه ای نظیر جبران خدمت، ماموریت یا آموزش را توصیف می كند، معرف بودجه ای است كه هزینه خدمات و محصولات یك سازمان را نشان می‌دهد. ABB از هزینه یابی بر مبنای فعالیت یا ABB متمایز است. ABB قبل از اینكه سال مالی آغاز شود انجام می‌گردد درحالیكه ABC تغییراتی است كه به سیستمهای حسابداری اعمال می‌شود تا هزینه ها طی سال ردیابی شوند.
اصول بودجه بندی برمبنای فعالیت
1-پیش بینی فعالیت ها
2-از نو طرح کردن هزینه فعالیت ها هر بخش
3-جایگزینی هزینه ها متغیر و ثابت در روش سنتی با توجه به بودجه بندی برمبنای فعالیت
4-بکارگیری اصول بودجه بندی جهت تصمیمات مربوط به پیش بینی هزینهها از قبیل تجزیه و تحلیل،اعتبار سرمایه گذاریهای سرمایه ای و تعداد مشتریان
5-بودجه بندی ومدیریت طبق اصول طبق صورتهای مالی وفرایند شرکت به جای انکه تنها دیدگاه سلسله مراتب سازمانی باشد
6-توجه به استراتژیهای شرکت در مورد سطوح مصرف منابع تابتوان هزینه های بدون ارزش افزوده را شناسایی و کاهش داد
7-کامل نمودن بودجه بندی برمبنای فعالیت یا بودجه بندی برمبنای گزارش عملکرد متوازن که بتواند معیاری جهت اندازه گیری عملکرد باشد
تفاوت بودجه بندی سنتی و بودجه بندی برمبنای فعالیت
1-دربودجه بندی سنتی سطوح هزینه ای براساس نرخهای هزینه ای موجود پیش می روند به جای آنکه به تاثیر مجموعه محصولات تولیدی
2-بودجه بندی سنتی مدیران بیشتر از اطلاعات تاریخی جهت تصمیم گیری آینده استفاده می کنند ولی در بودجه بندی برمبنای فعالیت از طرح­های عملیاتی مربوط استفاده می نمایند
3-دربودجه بندی سنتی به میزان ضایعات ،ریشه ایجاد هزینه ها ،محرکهای هزینه ای و یا ارزش افزوده ها توجهی نمی شود حال آنکه معیار بودجه بندی برمبنای فعالیت فعالیتها هستند.
بودجه بندی برمبنای کایزن

مودا:فعالیت هایی که هزینه زائد هستند و ارزش ایجاد نمی کنند
موری:فعالیتهایی که به شکلی درجای دیگر به صورت موازی انجام می شوند
مورا:آن دسته از فعالیت هایی که موجب بهبود سطح کیفی خدمات می شوند
بودجه عملیاتی :
 بودجه که معمولا در اولین مرحله از فرآیند بودجه تهیه می شود یکی از مهمترین اجزای بودجه عملیاتی است زیرا بودجه های دیگر تا حدود زیادی به آن وابسته است یا از آن منتج می شود.بودجه فروش معمولا به عوامل گوناگونی مانند وضعیت کلی اقتصادی،تصمیمات قیمت گذاری،واکنش های رقبای تجاری،وضعیت صنعت و ... بستگی دارد.اگر چه بودجه نهایی فروش بر حسب ریال است اما باید حاوی جزئیات مشروح و کافی درباره ترکیب محصولات و الگوهای  فروش نیز باشد تا بتوان بر مبنای آن تصمیمات لازم را درباره تغییر سطوح موجودیها و مقادیر تولید اتخاذ نمود.
بودجه موجودی کالا:
این موجودیها بخش عمده ای از داراییهای جاری بسیاری از واحدهای تجاری تولیدی را تشکیل می دهد و تصمیم گیری در مورد آن یکی از وظایف مهم مدیریت محسوب می گردد.
بودجه تولید: بودجه مقادیر تولید نقطه شروع فرآیند تهیه بودجه تولید است.بودجه های مواد مستقیم،دستمزد مستقیم و سربار ساخت بر بودجه مقادیر تولید متکی است.مجموع این بودجه ها به طور کلی بودجه تولید نامیده می شود.
بودجه مواد مستقیم
جهت برآورد بودجه مواد مستقیم مدیران باید سطوح جاری و مورد انتظار موجودیها را همراه با پیش بینی فروش مورد توجه قرار دهند. بودجه دستمزد مستقیم
برای طرح ریزی تولید و مدیریت پرسنل مورد نیاز است.در تهیه این بودجه لازم است که توجه کافی به تخصصها و مهارتهای مورد نیاز برای ترکیب تولید مبذول گردد.ضمنا باید برای تغییر در نیازمندیهای نیروی انسانی که بر اثر نوسانهای دوره ای تولید به وجود می آید،برنامه ریزی لازم به عمل آید.
بودجه سربار ساخت:
 شامل کلیه اقلام بهای تمام شده غیر مستقیم مانند مواد غیر مستقیم،دستمزد غیر مستقیم واقلام مشابه می باشد در تهیه این بودجه  تفکیک اقلام ثابت و متغیر سربار ساخت حائز اهمیت است زیرا به این ترتیب می توان برآوردهای قابل اطمینان تری ازاین اقلام سربار به عمل آورد.
بهای تمام شده کالای فروش رفته بودجه شده:
 در واحد های تولیدی بهای تمام شده کالای فروش رفته معرف بهای تمام شده تولید این کالاها نیز می باشد.در نتیجه بهای تمام شده کالای فروش رفته بودجه شده مستقیما از بودجه تولید به دست می آید.اختلاف بین بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته و بودجه تولید نیز مربوط به میزان موجودی کالا در اول و آخر دوره بودجه است.
سود خالص بودجه شده:
 هنگامی که کلیه بودجه های مذکور تهیه گردد به آسانی می توان سود خالص را بودجه بندی کرد این رقم کلیدی که معرف هدف واحد تجاری در مورد سود خالص است بسیاری از فعالیت های این واحد را در دوره بودجه منعکس می کند.
در مواقعی که واحد تجاری انتظار ارقام غیر عملیاتی مؤثر بر سود را دارد این ارقام در بودجه بندی سود خالص منظور می شود.اگر چه مالیات بر درآمد بر مبنای سود واقعی محاسبه می شود اما به منظور به دست آوردن سود خالص بعد از مالیات می توان رقم مالیات بر درآمد را نیز برآورد و از سود خالص بودجه شده کسر کرد .
بودجه مالی:
1.طرح های تأمین مالی : این طرح ها شامل برنامه های واحد تجاری برای انتشار سهام یا اوراق قرضه از یک سود و بازخرید سهام،باز پرداخت اصل اوراق قرضه یا توزیع سود سهام از سوی دیگر است.
 2.بودجه مخارج سرمایه: بودجه بندی سرمایه ای شامل تهیه اقلام عمده مانند ماشین آلات و تجهیزات و در برخی موارد پروژه هایی نظیر اجرای یک برنامه بلند مدت آموزش کارکنان است که معمولا عمر مفیدی بیش از یک دوره مالی دارند.
3.بودجه نقدی: حفظ نقدینگی کافی به منظور پرداخت بموقع تعهدات یکی از هدف های اصلی واحدهای تجاری است.  یکی از ابزار های مفید برای اعمال مدیریت بر وجوه نقد تهیه بودجه نقدی است. ضمن تهیه این بودجه گردش وجوه نقد به طور کلی در دوره بودجه برآورد می شود. نقطه  آغاز این فرآیند معمولا برآورد وجوه نقد حاصل از عملیات است که از اصلاح رقم سود خالص بودجه شده به منظور خارج کردن اقلام غیر نقدی  مانند استهلاک بدست می آید.کلیه اقلام نقدی غیر عملیاتی نیز در بودجه نقدی منظور می گردد. بودجه نقدی سالانه برای اعمال مدیریت بر وجوه نقد، بلند مدت و احتمالا غیر مفید محسوب می شود. بودجه های نقدی ماهانه، هفتگی و حتی روزانه ممکن است برای مقاصد ونیازهای اطلاعاتی مدیران مفیدتر باشد.دوره بودجه نقدی معمولا به نیازمندیهای طرح ریزی، مشکلات و مسائل بالقوه گردش وجوه نقد بستگی دارد. بودجه نقدی کمک مؤثری برای اعمال مدیریت بروجوه نقد و ایجاد توازن معقولی بین نقدینگی و سودآوری می باشد. 4.ترازنامه بودجه شده: این بودجه بندی با استفاده از ترازنامه اول دوره بودجه و تغییرات مورد انتظار در مانده حسابها که در بودجه های عملیاتی تأمین مالی،مخارج سرمایه ای و نقدی منعکس است،به دست می آید.
5. صورت گردش وجوه نقد بودجه شده: این بودجه بندی آخرین جزء بودجه جامع است که در فرآیند طرح ریزی مالی وسیله ای مفید و کمک مؤثری به مدیریت محسوب  می شود.صورت گردش وجوه نقد معمولا با استفاده از ارقام منعکس در بودجه صورت سود و زیان و تغییرات مانده های ترازنامه های برآوردی در اول و آخر دوره بودجه تهیه می گردد.
بودجه نقدی :
وجوه نقد اصلی ترین عنصر از گروه دارایی های جاری ومهمترین مولفه سرمایه در گردش واحد های انتفاعی است،به نحوی که تداوم فعالیت و تحقق اهداف واحد ها را تسهیل نموده و امکان پذیر می سازد .تاثیر وجوه نقد در اداره واحد های انتفاعی بدان اندازه است که ،آگاهی روزانه از وضعیت نقد در تصمیم گیری های مالی و اساسی واحد انتفاعی امری ضروری است اغلب تصمیمات مدیران بگونه ای باوجوه نقد ارتباط دارد بنابراین ضروری است که اولا به عنوان یکی از سه رکن برنامه ریزی مالی همواره مدنظر مدیران مالی قرار گیرد وثانیا بصورت کارا و اثربخش در خصوص وجه نقد اعمال مدیریت شود.
تعریف وکاربرد صورت گردش وجوه نقد:
یکی از صورتهای مالی اساسی است که چگونگی ورود و خروج نقد یک واحد انتفاعی رادرقالب فعالیتهای عملیاتی ،تامین مالی وسرمایه گذاری در یک دوره نشان می دهد و با هدف فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی و چگونگی تامین و مصرف وجوه نقد تهیه می شود وکاربردآن عبارت است از:
-1
کمک مستقیم به ارزیابی دورنمای آتی گردش وجوه نقد 2-کمک به شناسایی ارتباط بین سودخالص و خالص گردش وجه نقد مربوط 3-فراهم گردن اطلاعات مربوط به گردش واقعی وجوه نقد 4-فراهم گردن اطلاعات راجع به کیفیت سود 5-بهبود قابلیت مقایسه اطلاعات منعکس درگزارشهای مالی 6-کمک به ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی به گونه ای متفاوت
اهمیت بودجه نقدی :
1-طرح ریزی دوره ای راایجاب می کند 2-هماهنگی همکاری وارتباط را ترویج می نماید 3-به مقدار درآوردن پیشنهادهارا الزامی می کند 4-چارچوبی برای ارزیابی فعالیتهای انجام شده فراهم می سازد 5-آگاهی روشنی ازاقلام بهای تمام شده امورتجاری را بدست می دهد 6-الزامات قانونی یا قراردادی را تامین می کند 7-فعالیت های واحد تجاری را به سمت هدفهای سازمانی هدایت می نماید
ارتباط بودجه نقدی با بودجه جامع:
بودجه نقدی یکی از اجزاءبودجه جامع است که براساس بودجه عملیاتی (نتیجه این بودجه سودخالص بودجه شده است )،بودجه مخارج سرمایه (بودجه بندی سرمایه ای )،تنظیم می گردد . به عبارتی وجوه نقد مورد نیاز برای فعالیت های عملاتی و سرمایه ای در بودجه نقدی پیش بینی می گردد که شامل جریان ورود وخروج وجه نقد است .
ویژگی های بودجه نقدی :
1-برنامه مالی ورود وخروج نقد برای یک دوره مالی است 2-ابزارکنترل مدیریت است 3-ابزارمفید برای اعمال مدیریت بروجوه نقد است 4-امکان می دهد که مدیران از کسری یا مازاد وجوه آگاهی یابند 5-باتفکیک انواع دریافت ها با انواع دریافت ها فرایند برنامه ریزی مالی مربوط به نقد را تسهیل می بخشد 6-معیار سنجش عملکرد واحد انتفاعی تلقی می گردد و مبنای قضاوت استفاده کنندگان از اطلاعات مالی درخصوص وضعیت واحد انتفاعی است 7-امکان تحلیل گری درپیش بینی سودآوری آینده واحد انتفاعی درارتباط با بودجه جامع را فراهم می کند 8-به ارزیابی وانتخاب پروژه های بلند مدت و سرمایه ای کمک می کند .
فرایند بودجه بندی نقدی:
1-پیش بینی فروش 2-برآورد جریان ورود نقد 3-برآورد جریانهای خروج نقد 4-برآورد مازاد یا کسری وجوه نقد 5-پیش بینی وجوه نقد موردنیاز
نقاط ضعف و قوت بودجه نقدی :
نقاط قوت:1-ابزارکنترل چگونگی مصرف وجوه است 2-خلاصه ای از ورودی و خروجی های نقد را ارائه می دهد و تحلیل و بررسی این 2امررابررسی می کند 3-از جمله مولفه های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است 4-دوره زمانی را که شرکت با مازاد یا کسری مواجه خواهد شد را مشخص می کند و بکارگیری روشی جهت تامین کسری را مد نظر دارد 5-ابزاری جهت برنامه ریزی و کنترل است 6-سنجش عملکرد مدیریت و مبنای قضاوت استفاده کنندگان در مورد شرکت است 7-منابع و مصارف وجوه نقد را مشخص می کند .
نقاط ضعف:بودجه نقدبه حد زیادی تحت تاثیر پیش بینی فروش است 2-دخالت قضاوت شخصی مدیر در پیش بینی اقلام که موجب کاهش قابلیت اعتماد می شود 3-معمولا بادید خوش بینانه تنظیم می شود (دریافتها>پرداختها)ولی درعمل ممکن است این طور نباشد 4-تاکید در بودجه نقدی در تصمیم گیری ممکن است کارایی و اثر بخشی را کاهش دهد.درباره وبلاگ


با سلام.این وبلاگ برای دوستان حسابداری ارائه شده.سعی بنده بر این است كه مطالب نو برای عزیزان بخصوص برای دانشجویان ارشد حسابداری قرار دهم.

مدیر وبلاگ : مصطفی ولیزاده
نویسندگان
نظرسنجی
آیا مطالب این وبلاگ را مفید میدانید؟آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

.

نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای حسابداری سبز محفوظ است
 • کد نمایش افراد آنلاین
 • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic